Soros Paid Paul Ryan Marco Rubio Jeb Bush John McCain John Kasich Lindsey Graham